Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die op deze website van toepassing zijn, betreffen de onderwerpen Privacy en cookies, Toepasselijk recht en geschillen, alsmede andere terzake zijnde artikelen uit de Algemene Voorwaarden van Bureau MORBidee, initiatiefnemer van deze website. Die Algemene Voorwaarden vind je hier.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bureau MORBidee: Bureau MORBidee, verantwoordelijk voor deze website, ingeschreven bij
de KvK onder nummer 57926840.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Bureau MORBidee voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Bureau MORBidee.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft
afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Bureau MORBidee verstrekt, zal Bureau MORBidee zorgvuldig
  en vertrouwelijk bewaren.
 2. Bureau MORBidee handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Bureau
  MORBidee zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven
  persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan Bureau MORBidee informatie van de Wederpartij over het gebruik van de
  website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die Bureau MORBidee verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden
  worden gebruikt.
 6. Bureau MORBidee mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Het is Bureau MORBidee niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Bureau MORBidee gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Bureau MORBidee zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bureau MORBidee niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 9. Bureau MORBidee mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 10. Bureau MORBidee zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 11. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 12. De Wederpartij gaat akkoord dat Bureau MORBidee de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau MORBidee partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
  toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.